Nursini Rais

Karya Nursini Rais Bagai bom atom di hiroshima