Emha Ainun Nadjib

Karya Emha Ainun Nadjib Apakah puisi-puisi ini
Karya Emha Ainun Nadjib Perjuangan utama sebuah syair, hanyalah